Privacy_statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Administratiekantoor Boekhoudingzonderzorgen (Verwerker) verwerkt persoonsgegevens over u (Verantwoordelijke)  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u  deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Verwerker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van Verantwoordelijke:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Omzetbelastingnummer

Waarom we gegevens nodig hebben.
Verwerker verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Verwerker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Verwerker is verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen nadat  Verwerker een inbreuk op de beveiliging heeft geconstateerd, Verantwoordelijke hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Hoe lang we gegevens bewaren.

Verwerker zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaren na verwerking van uw gegevens (de fiscale bewaartermijn).
Delen met anderen
Verwerker deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verwerker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerker uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
In kaart brengen websitebezoek
Verwerker gebruikt geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar boekhoudingzonderzorgen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Verwerker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: http://boekhoudingzonderzorgen.nl
Telefoonnummer: 06-21877197
Bedrijfsadres: Het Ruim 5
2991 KS Barendrecht
Postadres: Het Ruim 5
2991 KS Barendrecht
Beveiliging
Verwerker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via boekhoudingzonderzorgen@gmail.com

Wij verplichten ons om u onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen nadat er bij ons een inbreuk heeft plaatsgevonden op de beveiliging, hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Ingeval van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens zal de (eventuele) melding daarvan bij het toezichthoudend orgaan (Autoriteit Persoonsgegevens) en/of aan u zelf, te allen tijde naar het oordeel van, op initiatief van en door u als Verantwoordelijke plaatsvinden. Een dergelijke melding door Verantwoordelijke zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins als onrechtmatige handeling door Verwerker worden beschouwd.